Αρχείο Διοίκησης Φ.Κ.Μ.

Στο αρχείο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης περιέχεται σειρά φακέλων, οι οποίοι αφορούν σε πολλαπλές διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις του Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει 132 φακέλους, όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία των Φ.Κ.Μ.

Διοίκηση των Φ.Κ.Μ.

Η διοίκηση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης αποτελούσε ευθύνη μίας επιτροπής, τα μέλη της οποίας όριζε ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μυτιλήνης, σύμφωνα με σχετική Πατριαρχική Διάταξη του 1692. Η διοικητική αυτή δομή άλλαξε το 1844, όταν τα μέλη της Εφορίας του Νοσοκομείου και τα μέλη της Δημογεροντίας συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση και αποφάσισαν (υπ' αριθμ. 796 πρακτικό) τη συνένωση των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Νοσοκομείου. Μέχρι τότε τα σχολεία της Μυτιλήνης υπάγονταν στον έλεγχο της Δημογεροντίας.

Το 1955 και βάσει του νόμου Ν1414, η Εφορία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, αντικαθίσταται από Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτό προεδρεύει ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μυτιλήνης, ενώ συμμετέχουν επίσης: ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ως αντιπρόεδρος, ένας εκπρόσωπος του Δήμου Μυτιλήνης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωργίας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και δύο ακόμα ευυπόληπτοι πολίτες, που διορίζει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών. Η δομή αυτή ισχύει μέχρι σήμερα.

Κληροδοτήματα των Φ.Κ.Μ.

Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης έχουν στην εποπτεία τους τα κληροδοτήματα: Νικολάου Μητρέλια, Βασιλείου Καμπά, Εριφύλης Αρχοντοπούλου, Θρασυβούλου Αρχοντοπούλου, Γεωργίου Βοστάνη, Καραντώνειο. Τα κληροδοτήματα έχουν τη δική τους περιουσία, αποτελούν αυτοτελή κεφάλαια διαχείρισης και σκοπός τους είναι η εκτέλεση φιλανθρωπικών σκοπών. Τα χρήματα που διατίθενται σε κάθε περίπτωση, αναλογούν στις οικονομικές δυνατότητες κάθε κληροδοτήματος.

Κληροδότημα Νικολάου Μητρέλια

Η περιουσία του κληροδοτήματος (3 ελαιοκτήματα) περιήλθε στην ιδιοκτησία των Φ.Κ.Μ. από την κληρονομιά Νικολάου Μητρέλια. Το κληροδότημα διοικείται από το Συμβούλιο των ΦΚΜ και σκοπός του είναι η επιχορήγηση του Γηροκομείου.

Κληροδότημα Βασιλείου Καμπά

Η περιουσία του κληροδοτήματος (2 καταστήματα και 4 ελαιοκτήματα) περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος με τη διαθήκη του Β. Καμπά. Το κληροδότημα τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φ.Κ.Μ. και των εκτελεστών της συγκεκριμένης διαθήκης. Το ήμισυ του καθαρού ετήσιου εισοδήματος από το κληροδότημα το λαμβάνουν τα Φ.Κ.Μ. και το διαθέτουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το υπόλοιπο ½ παραχωρείται στους εκτελεστές της διαθήκης, οι οποίοι το διαθέτουν επίσης σε φιλανθρωπικούς σκοπούς της απολύτου επιλογής τους (μηνιαίες συντάξεις απόρων).

Κληροδότημα Εριφύλης Αρχοντοπούλου

Η περιουσία του κληροδοτήματος (3 διαμερίσματα και 3 ελαιοκτήματα) περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος με τη διαθήκη της Εριφύλης Αρχοντοπούλου. Το κληροδότημα τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φ.Κ.Μ., καθώς και τριών εκτελεστών της διαθήκης. Το σύνολο της περιουσίας του κληροδοτήματος δεν μπορεί να πουληθεί. Τα διαμερίσματα του κληροδοτήματος μισθώνονται σε απόρους έναντι χαμηλού μηνιαίου μισθώματος. Τα 2/5 του καθαρού ετήσιου εισοδήματος λαμβάνουν τα Φ.Κ.Μ και τα διαθέτουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ τα 3/5 του εισοδήματος δίδονται στους εκτελεστές της διαθήκης, οι οποίοι το διαθέτουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς της απολύτου επιλογής τους.

Κληροδότημα Θρασύβουλου Αρχοντοπούλου

Η περιουσία του κληροδοτήματος (9 ορεινά και δυσπρόσιτα ελαιοκτήματα) περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος με τη διαθήκη του Θρασύβουλου Αρχοντόπουλου. Το κληροδότημα διοικείται από το Συμβούλιο των Φ.Κ.Μ. Το 50% του καθαρού εισοδήματος του κληροδοτήματος διατίθεται υπέρ του Κατσακούλειου Ορφανοτροφείου και το 50% σε άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς της επιλογής των Φ.Κ.Μ. Από το ίδιο κληροδότημα ενισχύονται οικονομικά Μυτιληνιοί, οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν βιβλίο ή το σύγγραμμά τους.